علیرضا مرادی

علیرضا مرادی

کارشناسی ارشد مهندسی شهرسازی برنامه ریزی شهری

۳ارتباط ۷مهارت
تهران | تهران
کارشناسی ارشد دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین
تحصیلات
دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین
۱۳۹۵ اکنون
کارشناسی ارشد مهندسی شهرسازی برنامه ریزی شهری
مهارت ها
| ۲نفر
محمد حسن پور
| ۲نفر
محمد حسن پور
| ۲نفر
محمد حسن پور
| ۲نفر
محمد حسن پور
| ۲نفر
محمد حسن پور
| ۱نفر
محمد حسن پور
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات