دانشگاه فنی و حرفه ای

دانشگاه فنی و حرفه ای

Technical and Vocational University

بیش از ۵۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | دولتی
وب سایت
اعضا
بیش از ۵۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
تهران
شهر
تهران
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۵۰ نفر از دانشگاه فنی و حرفه ای در آرمانگر عضو هستند که ۳۴ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند زن، و ۶۶ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند مرد هستند
مرد کمتر از ۵۰ نفر ۶۶%
زن بیش از ۱۰ نفر ۳۴%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۵۰ نفر از دانشگاه فنی و حرفه ای در آرمانگر عضو هستند که ۳۸ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند از تهران، 8 درصد از فارس، 7 درصد از البرز، 5 درصد از لرستان، و ۴۲ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
تهران
بیش از ۱۰ نفر
۳۸%
۳۸%
فارس
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸%
البرز
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷%
لرستان
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵%
سایر استان ها
کمتر از ۵۰ نفر
۴۲%
۴۲%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۵۰ نفر از دانشگاه فنی و حرفه ای در آرمانگر عضو هستند که ۵۲ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند دارای مدرک کاردانی، و ۴۸ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی هستند
کاردانی کمتر از ۵۰ نفر ۵۲%
کارشناسی کمتر از ۵۰ نفر ۴۸%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی معماری
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کارشناسی مهندسی برق قدرت
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی مهندسی عمران
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی حسابداری
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کاردانی حسابداری بازرگانی
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کاردانی حسابداری
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کاردانی مهندسی عمران راه و ساختمان
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کاردانی گرافیک
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی مهندسی تکنولوژی نرم افزار
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کاردانی مهندسی تکنولوژی نرم افزار
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۵۰ نفر
۵۸%
۵۸ %