دانشگاه فنی و حرفه ای

دانشگاه فنی و حرفه ای

Technical and Vocational University

کمتر از ۵۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | دولتی
وب سایت
اعضا
کمتر از ۵۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
تهران
شهر
تهران
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

کمتر از ۵۰ نفر از دانشگاه فنی و حرفه ای در آرمانگر عضو هستند که ۳۱ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند زن، و ۶۹ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند مرد هستند
مرد کمتر از ۵۰ نفر ۶۹%
زن بیش از ۱۰ نفر ۳۱%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

کمتر از ۵۰ نفر از دانشگاه فنی و حرفه ای در آرمانگر عضو هستند که ۴۰ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند از تهران، 7 درصد از البرز، 4 درصد از آذربایجان شرقی، 4 درصد از کردستان، 4 درصد از اصفهان، 4 درصد از یزد، 4 درصد از کرمانشاه، و ۳۳ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
تهران
بیش از ۱۰ نفر
۴۰%
۴۰%
البرز
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷%
آذربایجان شرقی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
کردستان
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
اصفهان
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
یزد
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
کرمانشاه
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
سایر استان ها
بیش از ۱۰ نفر
۳۳%
۳۳%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

کمتر از ۵۰ نفر از دانشگاه فنی و حرفه ای در آرمانگر عضو هستند که ۵۳ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کاردانی، و ۴۷ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی هستند
کاردانی بیش از ۱۰ نفر ۵۳%
کارشناسی بیش از ۱۰ نفر ۴۷%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی معماری
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹ %
کارشناسی حسابداری
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کارشناسی مهندسی کامپیوتر نرم افزار
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی مهندسی تکنولوژی نرم افزار
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کاردانی حسابداری مالی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کاردانی علوم کامپیوتر
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کاردانی مهندسی برق صنعتی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کاردانی مهندسی عمران راه و ساختمان
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی مهندسی برق قدرت
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی مهندسی عمران
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
سایر رشته های تحصیلی
بیش از ۱۰ نفر
۵۲%
۵۲ %