احد حاجی زاده

احد حاجی زاده

کارشناسی ارشد دامپروری علوم دامی

۰ارتباط ۱۳مهارت
اردبیل | اردبیل
مدیر عامل
کشت و زرع دشت سبلان
کارشناسی ارشد دانشگاه محقق اردبیلی
تحصیلات
دانشگاه محقق اردبیلی
۱۳۹۲ اکنون
کارشناسی ارشد دامپروری علوم دامی
تجارب کاری
۱۳۹۰ - ۱۳۹۴
مدیر عامل
کشت و زرع دشت سبلان
ندارم
زبان ها
آذری | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
ترکی استانبولی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
عربی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات