مرتضی نجف زاده

مرتضی نجف زاده

عکاس و خبرنگار

۰ارتباط ۱۱مهارت
اصفهان | کاشان
خبرنگار
خبرگزاری مهر
کارشناسی دانشگاه کاشان
تحصیلات
دانشگاه کاشان
۱۳۹۱ - ۱۳۹۶
کارشناسی علوم کامپیوتر
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۹۶
روزنامه نگاری
موسسه راه روشن
4/95/3/4
تجارب کاری
۱۳۹۷ اکنون
خبرنگار
خبرگزاری مهر
۱۳۹۵ - ۱۳۹۶
سردبیر خبری
خبرگزاری تسنیم
عکاس و خبرنگار
۱۳۹۳ - ۱۳۹۵
تکنسین تعمیرات کامپیوتر
شرکت فنی مهندسی فرانگار
مهارت ها
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات