در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۵۰ نفر از اعضا فروش را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که فروش را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۱۹ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند فروش را بصورت مبتدی و حدود ۵۳ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند فروش را بصورت متوسط و حدود ۲۵ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند فروش را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۳%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۱۹%
پیشرفته بیش از ۱۰ عضو ۵۳%
حرفه‌ای کمتر از ۱۰ عضو ۲۵%
جنسیت
مرد بیش از ۱۰ عضو ۶۱%
زن بیش از ۱۰ عضو ۳۹%
کاربران منتخب