پرویز ثابتی

پرویز ثابتی

به دنبال درآمد بیشتر

۱۲ارتباط ۱۰مهارت
تهران | تهران
کاردانی مرکز جامع علمی کاربردی تهران
تحصیلات
مرکز جامع علمی کاربردی تهران
۱۳۸۸ - ۱۳۹۱
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات