سهیل داوری

سهیل داوری

کارشناسی ارشد مدیریت بازاریابی

۳ارتباط ۷مهارت
تهران | تهران
مدیر عمده فروشی
بازرگانی نوشید
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب
۱۳۹۴ اکنون
کارشناسی ارشد مدیریت بازاریابی
تجارب کاری
۱۳۹۱ - ۱۳۹۵
مدیر عمده فروشی
بازرگانی نوشید
مهارت ها
| ۳نفر
علیرضا کاظمیبهراد جعفرپورمحمد حسن پور
| ۳نفر
علیرضا کاظمیبهراد جعفرپورمحمد حسن پور
| ۳نفر
علیرضا کاظمیبهراد جعفرپورمحمد حسن پور
| ۲نفر
علیرضا کاظمیبهراد جعفرپور
| ۲نفر
علیرضا کاظمیبهراد جعفرپور
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات