در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۵۰ نفر از اعضا نجاری را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که نجاری را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۳۰ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند نجاری را بصورت مبتدی و حدود ۲۴ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند نجاری را بصورت متوسط و حدود ۴۵ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند نجاری را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط بیش از ۱۰ عضو ۳۰%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۲۴%
حرفه‌ای بیش از ۱۰ عضو ۴۵%
جنسیت
مرد کمتر از ۵۰ عضو ۹۱%
زن کمتر از ۱۰ عضو ۹%
کاربران منتخب