در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۵۰ نفر از اعضا ASP.NET Web API را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که ASP.NET Web API را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۲۳ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند ASP.NET Web API را بصورت مبتدی و حدود ۴۶ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند ASP.NET Web API را بصورت متوسط و حدود ۳۱ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند ASP.NET Web API را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۲۳%
پیشرفته بیش از ۱۰ عضو ۴۶%
حرفه‌ای بیش از ۱۰ عضو ۳۱%
جنسیت
مرد کمتر از ۵۰ عضو ۸۳%
زن کمتر از ۱۰ عضو ۱۷%
کاربران منتخب