در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۵۰ نفر از اعضا Adobe After Effects را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که Adobe After Effects را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۳۵ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند Adobe After Effects را بصورت مبتدی و حدود ۳۲ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند Adobe After Effects را بصورت متوسط و حدود ۲۳ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Adobe After Effects را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۱۰%
متوسط بیش از ۱۰ عضو ۳۵%
پیشرفته بیش از ۱۰ عضو ۳۲%
حرفه‌ای کمتر از ۱۰ عضو ۲۳%
جنسیت
مرد بیش از ۱۰ عضو ۷۴%
زن کمتر از ۱۰ عضو ۲۶%
کاربران منتخب