در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۱۰ نفر از اعضا Android Studio را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که Android Studio را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۲۵ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Android Studio را بصورت مبتدی و حدود ۴۶ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند Android Studio را بصورت متوسط و حدود ۲۱ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Android Studio را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۸%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۲۵%
پیشرفته بیش از ۱۰ عضو ۴۶%
حرفه‌ای کمتر از ۱۰ عضو ۲۱%
جنسیت
مرد بیش از ۱۰ عضو ۸۸%
زن کمتر از ۱۰ عضو ۱۳%
کاربران منتخب