در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۵۰ نفر از اعضا AngularJS را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که AngularJS را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۳۷ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند AngularJS را بصورت مبتدی و حدود ۳۳ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند AngularJS را بصورت متوسط و حدود ۱۹ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند AngularJS را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۱۲%
متوسط بیش از ۱۰ عضو ۳۷%
پیشرفته بیش از ۱۰ عضو ۳۳%
حرفه‌ای کمتر از ۱۰ عضو ۱۹%
جنسیت
مرد کمتر از ۵۰ عضو ۷۴%
زن بیش از ۱۰ عضو ۲۶%
کاربران منتخب