در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۵۰ نفر از اعضا CRM را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که CRM را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۹ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند CRM را بصورت مبتدی و حدود ۳۸ درصد از کاربران که کمتر از ۵۰ نفر هستند CRM را بصورت متوسط و حدود ۵۲ درصد از کاربران که کمتر از ۵۰ نفر هستند CRM را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۲%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۹%
پیشرفته کمتر از ۵۰ عضو ۳۸%
حرفه‌ای کمتر از ۵۰ عضو ۵۲%
جنسیت
مرد بیش از ۱۰ عضو ۳۶%
زن کمتر از ۵۰ عضو ۶۴%
کاربران منتخب