در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۵۰ نفر از اعضا CRM را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که CRM را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۸ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند CRM را بصورت مبتدی و حدود ۳۵ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند CRM را بصورت متوسط و حدود ۵۴ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند CRM را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۳%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۸%
پیشرفته بیش از ۱۰ عضو ۳۵%
حرفه‌ای بیش از ۱۰ عضو ۵۴%
جنسیت
مرد بیش از ۱۰ عضو ۳۸%
زن بیش از ۱۰ عضو ۶۲%
کاربران منتخب