در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۵۰ نفر از اعضا CRM را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که CRM را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۸ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند CRM را بصورت مبتدی و حدود ۳۸ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند CRM را بصورت متوسط و حدود ۵۳ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند CRM را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۳%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۸%
پیشرفته بیش از ۱۰ عضو ۳۸%
حرفه‌ای بیش از ۱۰ عضو ۵۳%
جنسیت
مرد بیش از ۱۰ عضو ۴۳%
زن بیش از ۱۰ عضو ۵۸%
کاربران منتخب