در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۵۰ نفر از اعضا CRM را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که CRM را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۷ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند CRM را بصورت مبتدی و حدود ۳۹ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند CRM را بصورت متوسط و حدود ۵۱ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند CRM را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۲%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۷%
پیشرفته بیش از ۱۰ عضو ۳۹%
حرفه‌ای بیش از ۱۰ عضو ۵۱%
جنسیت
مرد بیش از ۱۰ عضو ۴۴%
زن بیش از ۱۰ عضو ۵۶%
کاربران منتخب