در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۵۰ نفر از اعضا CRM را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که CRM را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۱۳ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند CRM را بصورت مبتدی و حدود ۳۸ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند CRM را بصورت متوسط و حدود ۴۸ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند CRM را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۲%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۱۳%
پیشرفته بیش از ۱۰ عضو ۳۸%
حرفه‌ای بیش از ۱۰ عضو ۴۸%
جنسیت
مرد بیش از ۱۰ عضو ۴۴%
زن کمتر از ۵۰ عضو ۵۶%
کاربران منتخب