مریم امیری کیا

مریم امیری کیا

به دنبال کار می باشم و در منزل سئو کار میکنم

۱ارتباط ۱۰مهارت
تهران | تهران
منشی اداری
رهیافت
کارشناسی دانشگاه مفید
تحصیلات
دانشگاه مفید
۱۳۸۹ - ۱۳۹۳
کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی مترجمی
مرکز آموزش علمی کاربردی صنعت هوانوردی تهران
۱۳۸۴ - ۱۳۸۶
کاردانی مهندسی کامپیوتر سخت افزار
مدارک و گواهی‌نامه ها
Icdl
خانه جوان
تجارب کاری
۱۳۹۴ - ۱۳۹۴
منشی اداری
رهیافت
۱۳۸۹ - ۱۳۹۲
مسئول دفتر و کمک حسابدار
هم اندیشان صنعت
۱۳۸۸ - ۱۳۸۹
مسئول دفتر کارشناس پشتیبانی
سهند رایان
مهارت ها
| ۱نفر
آرش بیاضیان سرکندی
| ۱نفر
آرش بیاضیان سرکندی
| ۱نفر
آرش بیاضیان سرکندی
| ۱نفر
آرش بیاضیان سرکندی
| ۱نفر
آرش بیاضیان سرکندی
| ۱نفر
آرش بیاضیان سرکندی
| ۱نفر
آرش بیاضیان سرکندی
| ۱نفر
آرش بیاضیان سرکندی
| ۱نفر
آرش بیاضیان سرکندی
| ۱نفر
آرش بیاضیان سرکندی
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات