در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۵۰ نفر از اعضا طراحی برد الکترونیک را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که طراحی برد الکترونیک را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۲۳ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند طراحی برد الکترونیک را بصورت مبتدی و حدود ۳۵ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند طراحی برد الکترونیک را بصورت متوسط و حدود ۳۸ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند طراحی برد الکترونیک را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۴%
متوسط بیش از ۱۰ عضو ۲۳%
پیشرفته بیش از ۱۰ عضو ۳۵%
حرفه‌ای بیش از ۱۰ عضو ۳۸%
جنسیت
مرد کمتر از ۵۰ عضو ۸۳%
زن کمتر از ۱۰ عضو ۱۷%
کاربران منتخب