مرتضی شکیبا

مرتضی شکیبا

کارشناسی مهندسی برق _ ابزار دقیق

۰ارتباط ۹مهارت
خراسان رضوی | مشهد
مدیر اجرای فنی
شرکت آسانسور پله برقی آرکو
کارشناسی موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی فراز
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی فراز
۱۳۹۳ - ۱۳۹۵
کارشناسی مهندسی برق ابزار دقیق
مدارک و گواهی‌نامه ها
IDSL 2
۱۳۸۹
IDSL 2
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
تجارب کاری
۱۳۹۴ اکنون
مدیر اجرای فنی
شرکت آسانسور پله برقی آرکو
۱۳۹۰ - ۱۳۹۴
تکنسین فنی
شرکت آسانسوری otis
تسلت کامل به اسانسورهای پک اوتیس فرانسه
زبان ها
ترکی استانبولی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات