در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۵۰ نفر از اعضا میکروتیک را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که میکروتیک را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۳۱ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند میکروتیک را بصورت مبتدی و حدود ۳۸ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند میکروتیک را بصورت متوسط و حدود ۲۸ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند میکروتیک را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۳%
متوسط بیش از ۱۰ عضو ۳۱%
پیشرفته بیش از ۱۰ عضو ۳۸%
حرفه‌ای بیش از ۱۰ عضو ۲۸%
جنسیت
مرد بیش از ۵۰ عضو ۹۲%
زن کمتر از ۱۰ عضو ۸%
کاربران منتخب