در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۱۰ نفر از اعضا Network Administration را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که Network Administration را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۱۳ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Network Administration را بصورت مبتدی و حدود ۴۲ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند Network Administration را بصورت متوسط و حدود ۴۶ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند Network Administration را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۱۳%
پیشرفته بیش از ۱۰ عضو ۴۲%
حرفه‌ای بیش از ۱۰ عضو ۴۶%
جنسیت
مرد بیش از ۱۰ عضو ۹۲%
زن کمتر از ۱۰ عضو ۸%
کاربران منتخب