مسعود مقصودی

مسعود مقصودی

مهندس کامپیوتر - شبکه ، نرم افزارهای اتوماسیون اداری و مدیریت پروژه

۱۴ارتباط ۸مهارت
کرمانشاه | کرمانشاه
مدیر ارشد فنی
رایان فناور بیستون
کارشناسی مرکز جامع علمی کاربردی کرمانشاه
تحصیلات
مرکز جامع علمی کاربردی کرمانشاه
۱۳۸۹ - ۱۳۹۱
کارشناسی مهندسی کامپیوتر تکنولوژی نرم افزار
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۹۶
CCNA
نورانت
۱۳۹۴
MCITP 2008
عصر شبکه
تجارب کاری
۱۳۸۷ - ۱۳۹۵
مدیر ارشد فنی
رایان فناور بیستون
۱۳۸۲ - ۱۳۸۷
مسئول فناوری اطلاعات
دانشکده فنی مهندسی پسران کرمانشاه
نصب، سرویس و نگداری سیستم های سخت افزاری و نرم افزاری اداری و آموزشی مرکز
مهارت ها
| ۷نفر
حسین محرابیمحمد حسن پورشاهین رئیس زادهیوسف عطائی تپراقلوآبتین جعفری
| ۷نفر
حسین محرابیمحمد حسن پورشاهین رئیس زادهیوسف عطائی تپراقلوآبتین جعفری
| ۷نفر
حسین محرابیمحمد حسن پورشاهین رئیس زادهیوسف عطائی تپراقلوآبتین جعفری
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
عربی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات