سجاد رستمی

سجاد رستمی

کارشناسی ارشد عمران سازه

۱۱ارتباط ۱۲مهارت
اردبیل | اردبیل
مدیر فنی
پتروشیمی اتیلن مرکز
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی شبستر
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی شبستر
۱۳۸۵ - ۱۳۹۲
کارشناسی ارشد مهندسی عمران سازه
تجارب کاری
۱۳۹۴ اکنون
مدیر فنی
پتروشیمی اتیلن مرکز
۱۳۹۴ - ۱۳۹۴
مدیر فنی
شرکت مهندسین بهینه ساز آونداب
۱۳۹۱ - ۱۳۹۴
سرپرست اجرایی
شرکت مهندسی و توسعه نفت و گاز محمدیان
۱۳۸۹ - ۱۳۹۰
اجرایی
شرکت مهندسی بن دژ کاو
۱۳۸۵ - ۱۳۸۸
اجرایی
صنعتی دریایی صدرا
۱۳۸۳ - ۱۳۸۵
اجرایی
آذر قالا
مهارت ها
| ۵نفر
یاور شیرگیرامین فاضلیمهرداد نعمتی زینالو
| ۴نفر
یاور شیرگیرامیر رضا حدادیمهرداد نعمتی زینالو
| ۴نفر
یاور شیرگیرامین فاضلیمهرداد نعمتی زینالو
| ۳نفر
یاور شیرگیرامیر رضا حدادیمهرداد نعمتی زینالو
| ۳نفر
یاور شیرگیرامین فاضلیمهرداد نعمتی زینالو
| ۳نفر
یاور شیرگیرامین فاضلیمهرداد نعمتی زینالو
| ۳نفر
یاور شیرگیرامیر رضا حدادیمهرداد نعمتی زینالو
| ۳نفر
یاور شیرگیرامیر رضا حدادیمهرداد نعمتی زینالو
یاور شیرگیرامین فاضلیمهرداد نعمتی زینالو
| ۲نفر
یاور شیرگیرمهرداد نعمتی زینالو
زبان ها
آذری | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
ترکی استانبولی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات