سولماز دورگلی

سولماز دورگلی

کارشناسی ارشد مهندسی صنایع

۳ارتباط ۹مهارت
اصفهان | اصفهان
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد
۱۳۹۲ - ۱۳۹۵
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۸۷
هزینه های کیفیت
سمینار iiie
878554
۱۳۸۶
مدیریت استراتژیک
سمینار- iiie
862027
پروژه‌ها
۱۳۸۹
کنترل کیفیت
درجه کارشناسی ارشد مهندسی صنایع از دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد
مهارت ها
| ۷نفر
روح الله رضاییمحمد عبدالهیمحمد حسن پورسعید دارابی
| ۶نفر
محمد عبدالهیمحمد حسن پورسعید دارابی
| ۶نفر
محمد عبدالهیمحمد حسن پورسعید دارابی
| ۶نفر
محمد عبدالهیمحمد حسن پورسعید دارابی
| ۶نفر
محمد عبدالهیمحمد حسن پورسعید دارابی
| ۶نفر
محمد عبدالهیمحمد حسن پورسعید دارابی
| ۶نفر
محمد عبدالهیمحمد حسن پورسعید دارابی
| ۵نفر
محمد عبدالهیسعید دارابی
| ۵نفر
محمد عبدالهیمحمد حسن پورسعید دارابی
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
دوره های آموزشی
پداگوژی عمومی
catia
primavera
درجه کارشناسی ارشد مهندسی صنایع از دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد
office
درجه کارشناسی ارشد مهندسی صنایع از دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد
اکسل پیشرفته
توضیحات