مهسا اقایی

مهسا اقایی

کارشناسی مهندسی کامپیوتر سخت افزار

۱۱ارتباط ۸مهارت
تهران | تهران
مدیر پروژه شرکت پیمانی
مبین نت
کارشناسی دانشگاه علوم و فنون مازندران
تحصیلات
دانشگاه علوم و فنون مازندران
۱۳۹۰ - ۱۳۹۲
کارشناسی مهندسی کامپیوتر سخت افزار
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۹۶
CCNP Route
کندوی دانش
۱۳۹۵
CCNP Switch
کندوی دانش
۱۳۹۵
CCNA
کندوی دانش
۱۳۹۴
کارت مهارت مربی کامپیوتر
اراد علم
تجارب کاری
۱۳۹۴ - ۱۳۹۶
مدیر پروژه شرکت پیمانی
مبین نت
مهارت ها
| ۱۱نفر
مهرداد فرهودیعلی نوروزیBabak Rezaeiآرش بیاضیان سرکندیپیام غلامی
| ۱۱نفر
مهرداد فرهودیعلی نوروزیBabak Rezaeiآرش بیاضیان سرکندیپیام غلامی
| ۱۰نفر
احسان عارفیمهرداد فرهودیعلی نوروزیBabak Rezaeiآرش بیاضیان سرکندی
| ۱۰نفر
احسان عارفیمهرداد فرهودیعلی نوروزیBabak Rezaeiآرش بیاضیان سرکندی
| ۱۰نفر
احسان عارفیمهرداد فرهودیعلی نوروزیBabak Rezaeiآرش بیاضیان سرکندی
| ۱۰نفر
احسان عارفیمهرداد فرهودیعلی نوروزیBabak Rezaeiآرش بیاضیان سرکندی
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
دوره های آموزشی
Site aqusition
مدیر پروژه شرکت پیمانی در مبین نت
توضیحات