در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۱۰ نفر از اعضا Visual Studio را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که Visual Studio را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۳۵ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Visual Studio را بصورت مبتدی و حدود ۳۹ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Visual Studio را بصورت متوسط و حدود ۱۷ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Visual Studio را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۹%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۳۵%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۳۹%
حرفه‌ای کمتر از ۱۰ عضو ۱۷%
جنسیت
مرد بیش از ۱۰ عضو ۴۸%
زن بیش از ۱۰ عضو ۵۲%
کاربران منتخب