در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۱۰۰ نفر از اعضا Microsoft Project را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که Microsoft Project را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۳۱ درصد از کاربران که کمتر از ۵۰ نفر هستند Microsoft Project را بصورت مبتدی و حدود ۳۸ درصد از کاربران که کمتر از ۵۰ نفر هستند Microsoft Project را بصورت متوسط و حدود ۲۹ درصد از کاربران که کمتر از ۵۰ نفر هستند Microsoft Project را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۲%
متوسط کمتر از ۵۰ عضو ۳۱%
پیشرفته کمتر از ۵۰ عضو ۳۸%
حرفه‌ای کمتر از ۵۰ عضو ۲۹%
جنسیت
مرد بیش از ۵۰ عضو ۶۵%
زن کمتر از ۵۰ عضو ۳۵%
کاربران منتخب