آزاده محولاتی

آزاده محولاتی

دکترا مشاوره

۱۹۰ارتباط ۱مهارت
خراسان رضوی | تربت حیدریه
تدریس
دانشگاه
دکترا دانشگاه الزهرا(س)
تحصیلات
دانشگاه الزهرا(س)
۱۳۹۳ اکنون
دکترا مشاوره
دانشگاه فردوسی مشهد
۱۳۸۶ - ۱۳۹۳
کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی
تجارب کاری
۱۳۹۲ اکنون
تدریس
دانشگاه
مهارت ها
| ۱۱۳نفر
سید محمد سروریسید مصطفی میرمهدیمحمد شالوabdolreza sardarrehمسلم شاه محمدی
زبان ها
انگلیسی | مبتدی
توانایی خواندن متون ابتدایی
توضیحات