آزاد رنجبری

آزاد رنجبری

کارشناسی حسابداری

۱۰ارتباط ۵مهارت
تهران | تهران
مدیر مالی
Golden Tools Trading (GTT)
کارشناسی موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی دانشوران
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی دانشوران
۱۳۸۶ - ۱۳۸۸
تجارب کاری
۱۳۹۱ اکنون
مدیر مالی
Golden Tools Trading (GTT)
۱۳۸۹ - ۱۳۹۱
حسابرس ارشد
موسسه حسابرسی آزمون داده های پارس
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات