داود صالحی

داود صالحی

کارشناسی ارشد صنایع غذایی

۱۴۱ارتباط ۲مهارت
فارس | شیراز
مدیر کنترل کیفیت
شیر و فرآورده های لبنی
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی یاسوج
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی یاسوج
۱۳۹۳ - ۱۳۹۵
کارشناسی ارشد صنایع غذایی
تجارب کاری
۱۳۹۵ اکنون
مدیر کنترل کیفیت
شیر و فرآورده های لبنی
۱۳۹۴ - ۱۳۹۴
مسئول اجرایی کنترل کیفیت
گوشت و فرآورده های گوشتی
۱۳۹۱ - ۱۳۹۱
مسئول اجرایی کنترل کیفیت
آب اشامیدنی
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات
در صنعت گوشت و فرآورده های گوشتی نیز تجربه کافی دارم و مسلط به ازمایشات‌مواد غذایی می باشم