سجاد رییسی

سجاد رییسی

کارشناس علوم دریانوردی

۵۷ارتباط ۱مهارت
سیستان و بلوچستان | چابهار
گارد امنیت
بنادرکشتیرانی
کارشناسی دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
تحصیلات
دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
۱۳۹۰ - ۱۳۹۴
کارشناسی فیزیک دریا علوم دریایی و اقیانوسی
تجارب کاری
۱۳۹۴ - ۱۳۹۵
گارد امنیت
بنادرکشتیرانی
مهارت ها
زبان ها
اردو | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
دوره های آموزشی
دانشگاه بلوچستان
درجه کارشناسی فیزیک دریا علوم دریایی و اقیانوسی از دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
توضیحات