معظمه سلطانی

معظمه سلطانی

کارشناسی ارشد کتابداری پیراپزشکی

۱۷ارتباط ۱۲مهارت
کرمان | بافت
کارشناسی ارشد دانشگاه علوم پزشکی کرمان
تحصیلات
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
۱۳۹۴ - ۱۳۹۵
کارشناسی ارشد کتابداری پیراپزشکی
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات