عدالت شکوری

عدالت شکوری

کارشناسی مهندسی تکنولوژی نرم افزار

۰ارتباط ۸مهارت
اردبیل | اردبیل
تکنسین شبکه
نمایندگی علی نژاد
کارشناسی ارشد موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی رشدیه
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی رشدیه
۱۳۹۳ - ۱۳۹۵
کارشناسی ارشد مهندسی انرژی
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی نوین
۱۳۸۹ - ۱۳۹۱
کارشناسی مهندسی تکنولوژی نرم افزار
تجارب کاری
۱۳۹۴ اکنون
تکنسین شبکه
نمایندگی علی نژاد
زبان ها
آذری | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
آلمانی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
ترکی استانبولی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
فرانسه | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات