امید چاوشی

امید چاوشی

کارشناسی ارشد حسابداری

۷ارتباط ۹مهارت
کردستان | سنندج
مدرس
تذریس حسابداری
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی مریوان
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی مریوان
۱۳۹۴ - ۱۳۹۵
کارشناسی ارشد حسابداری
تجارب کاری
۱۳۹۵ - ۱۳۹۶
مدرس
تذریس حسابداری
مدرس حسابداری در دانشگاه
۱۳۸۶ - ۱۳۹۶
حسابداری . حسابرسی . مشاور مالی و مالیاتی
بیش از 50شرکت
انجام امور مالی و مالیاتی بیش از 50 شرکت و حسابرسی بیش از 25 شرکت
زبان ها
عربی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات