سیدابراهیم صالحی

سیدابراهیم صالحی

کارشناسی ارشد کنترل کیفیت

۵ارتباط ۴مهارت
خوزستان | اهواز
شیمیست ارشد
خصوصی
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی دزفول
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی دزفول
۱۳۹۵ اکنون
کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال
۱۳۹۰ - ۱۳۹۳
تجارب کاری
۱۳۹۳ اکنون
شیمیست ارشد
خصوصی
۱۳۸۷ اکنون
تکنسین ارشد
ملی مناطق نفتخیز جنوب
۱۳۸۴ اکنون
کارشناس کنترل کیفیت
سازمان استاندارد
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات