آفرین کماندار

آفرین کماندار

کارشناسی مهندسی برق الکترونیک -معلم رباتیک

۸ارتباط ۶مهارت
خوزستان | دزفول
معلم
مدارس
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی دزفول
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی دزفول
۱۳۸۸ - ۱۳۹۲
کارشناسی مهندسی برق الکترونیک
تجارب کاری
۱۳۹۴ اکنون
معلم
مدارس
مهارت ها
| ۱نفر
علی مداوا
| ۱نفر
علی مداوا
| ۱نفر
علی مداوا
| ۱نفر
علی مداوا
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
عربی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات