محمدجواد قاسمیان

محمدجواد قاسمیان

کارشناسی ارشد مهندسی معدن فرآوری

۵ارتباط ۱۱مهارت
کرمان | شهر بابک
مهندس تحقیقات
مرکز تحقیقات اندیشه
کارشناسی ارشد دانشگاه شهید باهنر کرمان
تحصیلات
دانشگاه شهید باهنر کرمان
۱۳۹۳ - ۱۳۹۵
کارشناسی ارشد مهندسی معدن فرآوری
دانشگاه شهید باهنر کرمان
۱۳۸۸ - ۱۳۹۲
کارشناسی مهندسی معدن استخراج
تجارب کاری
۱۳۹۳ - ۱۳۹۵
مهندس تحقیقات
مرکز تحقیقات اندیشه
بررسی و کاهش میزان مزاحمت رس و پیریت در کنسانتره کارخانه تغلیظ مس سرچشمه
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات