نسرین روحانی

نسرین روحانی

کارشناسی ارشد مهندسی عمران محیط زیست

۰ارتباط ۶مهارت
اصفهان | اصفهان
مسئول دفتر فنی شرکت
کوشش کاران هیراد
کارشناسی ارشد دانشگاه خوارزمی
تحصیلات
دانشگاه خوارزمی
۱۳۹۱ - ۱۳۹۳
کارشناسی ارشد مهندسی عمران محیط زیست
دانشگاه پیام نور مرکز اصفهان
۱۳۸۶ - ۱۳۹۰
کارشناسی مهندسی عمران مدیریت پروژه
-
دیپلم ریاضی
تجارب کاری
۱۳۹۱ اکنون
مسئول دفتر فنی شرکت
کوشش کاران هیراد
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات