سید مجتبی اظهر نیاری

سید مجتبی اظهر نیاری

کارشناسی مهندسی عمران

۷۴ارتباط ۱۰مهارت
اردبیل | اردبیل
سرپرست کارگاه
پادیر
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل
۱۳۹۱ - ۱۳۹۴
کارشناسی مهندسی عمران
تجارب کاری
۱۳۹۴ - ۱۳۹۵
سرپرست کارگاه
پادیر
۱۳۹۲ - ۱۳۹۴
مهندس
تعاونی سپاه اردبیل
مهارت ها
| ۳۰نفر
عبدالغنی ریگینصیر رضایی نژادمحمد حسن پورابوالفضل حیدریسحر بیرانوند
| ۲۸نفر
عبدالغنی ریگینصیر رضایی نژادمحمد حسن پورمحمد فیض آبادی فراهانیسحر بیرانوند
| ۲۷نفر
عبدالغنی ریگینصیر رضایی نژادمحمد حسن پورمحمد فیض آبادی فراهانیسحر بیرانوند
| ۲۷نفر
عبدالغنی ریگینصیر رضایی نژادمحمد حسن پورمحمد فیض آبادی فراهانیسحر بیرانوند
| ۲۷نفر
عبدالغنی ریگینصیر رضایی نژادمحمد حسن پورابوالفضل حیدریسحر بیرانوند
| ۲۶نفر
عبدالغنی ریگینصیر رضایی نژادمحمد حسن پورسحر بیرانوندیاور شیرگیر
| ۲۳نفر
عبدالغنی ریگینصیر رضایی نژادمحمد حسن پورسحر بیرانوندیاور شیرگیر
زبان ها
آذری | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
ترکی استانبولی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
عربی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات