ناصیح رحیمان

ناصیح رحیمان

پژوهشگر حوزه ادبیات

۴۷۸ارتباط ۱۵مهارت
کردستان | سنندج
کارشناسی ارشد دانشگاه کردستان
تحصیلات
دانشگاه کردستان
۱۳۹۵ - ۱۳۹۶
کارشناسی ارشد علوم اجتماعی پژوهش
دانشگاه آزاد اسلامی سنندج
۱۳۸۵ - ۱۳۹۰
کارشناسی علوم اجتماعی مردم شناسی
پروژه‌ها
۱۳۹۴-۰۳
کلاتی
مولف
۱۳۸۲-۰۶
رینوین
مولف
۱۳۸۱-۰۵
برژوند
پانیذ
۱۳۸۰-۰۴
فرهنگ نامهای کردی
پرتوبیان
۱۳۷۹-۰۳
دلاقه
مولف
مهارت ها
| ۱۹۹نفر
شهاب امیریامیر رضا حدادیرسول موسویبهمن طاعتیمحمود براتی
| ۱۸۹نفر
شهاب امیریرسول موسویبهمن طاعتیمحمود براتیکامران خوش نگار
| ۱۸۵نفر
شهاب امیریرسول موسویبهمن طاعتیمحمود براتیکامران خوش نگار
| ۱۸۴نفر
شهاب امیریامیر رضا حدادیرسول موسویبهمن طاعتیمحمود براتی
| ۱۷۹نفر
شهاب امیریامیر رضا حدادیرسول موسویبهمن طاعتیمحمود براتی
| ۱۷۶نفر
امیر رضا حدادیداوود قادرزادهرسول موسویبهمن طاعتیمحمود براتی
| ۱۷۴نفر
رسول موسویبهمن طاعتیمحمود براتیکامران خوش نگارشهاب رضایی
| ۱۶۸نفر
احمد نیک گفتاررسول موسویبهمن طاعتیمحمود براتیکامران خوش نگار
| ۱۶۰نفر
رسول موسویبهمن طاعتیمحمود براتیکامران خوش نگارشهاب رضایی
| ۱۵۵نفر
رسول موسویبهمن طاعتیمحمود براتیکامران خوش نگارشهاب رضایی
| ۶۷نفر
داوود قادرزادهرسول موسویبهمن طاعتیمحمود براتیکامران خوش نگار
زبان ها
کردی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
عربی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات