ناصیح رحیمان

ناصیح رحیمان

پژوهشگر حوزه ادبیات

۴۸۸ارتباط ۱۵مهارت
کردستان | سنندج
کارشناسی ارشد دانشگاه کردستان
تحصیلات
دانشگاه کردستان
۱۳۹۵ - ۱۳۹۶
کارشناسی ارشد علوم اجتماعی پژوهش
دانشگاه آزاد اسلامی سنندج
۱۳۸۵ - ۱۳۹۰
کارشناسی علوم اجتماعی مردم شناسی
پروژه‌ها
۱۳۹۴-۰۳
کلاتی
مولف
۱۳۸۲-۰۶
رینوین
مولف
۱۳۸۱-۰۵
برژوند
پانیذ
۱۳۸۰-۰۴
فرهنگ نامهای کردی
پرتوبیان
۱۳۷۹-۰۳
دلاقه
مولف
مهارت ها
| ۲۰۰نفر
شهاب امیریامیر رضا حدادیرسول موسویبهمن طاعتیمحمود براتی
| ۱۹۰نفر
شهاب امیریرسول موسویبهمن طاعتیمحمود براتیشهاب رضایی
| ۱۸۶نفر
شهاب امیریرسول موسویبهمن طاعتیمحمود براتیشهاب رضایی
| ۱۸۵نفر
شهاب امیریامیر رضا حدادیرسول موسویبهمن طاعتیمحمود براتی
| ۱۸۰نفر
شهاب امیریامیر رضا حدادیرسول موسویبهمن طاعتیمحمود براتی
| ۱۷۷نفر
امیر رضا حدادیداوود قادرزادهرسول موسویبهمن طاعتیمحمود براتی
| ۱۷۵نفر
رسول موسویبهمن طاعتیمحمود براتیشهاب رضاییامین دوستی
| ۱۶۹نفر
احمد نیک گفتاررسول موسویبهمن طاعتیمحمود براتیشهاب رضایی
| ۱۶۱نفر
رسول موسویبهمن طاعتیمحمود براتیشهاب رضاییامین دوستی
| ۱۵۶نفر
رسول موسویبهمن طاعتیمحمود براتیشهاب رضاییامین دوستی
| ۶۸نفر
داوود قادرزادهرسول موسویبهمن طاعتیمحمود براتیشهاب رضایی
زبان ها
کردی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
عربی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات