در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۵۰ نفر از اعضا رباتیک را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که رباتیک را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۴۶ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند رباتیک را بصورت مبتدی و حدود ۲۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند رباتیک را بصورت متوسط و حدود ۲۶ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند رباتیک را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۹%
متوسط بیش از ۱۰ عضو ۴۶%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۲۰%
حرفه‌ای کمتر از ۱۰ عضو ۲۶%
جنسیت
مرد کمتر از ۵۰ عضو ۷۴%
زن کمتر از ۱۰ عضو ۲۶%
کاربران منتخب