در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۱۰ نفر از اعضا Git را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که Git را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۱۷ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Git را بصورت مبتدی و حدود ۴۳ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند Git را بصورت متوسط و حدود ۳۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Git را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۹%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۱۷%
پیشرفته بیش از ۱۰ عضو ۴۳%
حرفه‌ای کمتر از ۱۰ عضو ۳۰%
جنسیت
مرد بیش از ۱۰ عضو ۹۶%
زن کمتر از ۱۰ عضو ۴%
کاربران منتخب