در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۵۰ نفر از اعضا Git را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که Git را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۲۶ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند Git را بصورت مبتدی و حدود ۳۶ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند Git را بصورت متوسط و حدود ۲۸ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند Git را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۹%
متوسط بیش از ۱۰ عضو ۲۶%
پیشرفته بیش از ۱۰ عضو ۳۶%
حرفه‌ای بیش از ۱۰ عضو ۲۸%
جنسیت
مرد کمتر از ۵۰ عضو ۸۷%
زن کمتر از ۱۰ عضو ۱۳%
کاربران منتخب