زهرا محمدی

زهرا محمدی

کارشناسی تکنولوژی برق قدرت

۴ارتباط ۱۶مهارت
زنجان | زنجان
مسئول فروش و حسابدار ی شرکت
قطعات خودرو
کارشناسی موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی روزبه
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی روزبه
۱۳۹۶ - ۱۳۹۸
کارشناسی مهندسی برق قدرت
دانشجو کارشناسی
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی صائب
۱۳۹۱ - ۱۳۹۳
کاردانی مهندسی برق الکترونیک
تجارب کاری
۱۳۹۵ اکنون
مسئول فروش و حسابدار ی شرکت
قطعات خودرو
۱۳۹۴ - ۱۳۹۴
سر صندوقدار
فروشگاه مواد غذایی
مهارت ها
| ۵نفر
شاهین رئیس زادهمجید محمدی
| ۵نفر
شاهین رئیس زادهمجید محمدی
| ۵نفر
شاهین رئیس زادهمجید محمدی
| ۴نفر
شاهین رئیس زاده
| ۴نفر
شاهین رئیس زادهمجید محمدی
| ۴نفر
شاهین رئیس زادهمجید محمدی
| ۴نفر
شاهین رئیس زادهمجید محمدی
| ۴نفر
شاهین رئیس زادهمجید محمدی
| ۳نفر
شاهین رئیس زاده
| ۳نفر
شاهین رئیس زاده
| ۲نفر
شاهین رئیس زاده
زبان ها
آذری | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات