حامد محمدی

حامد محمدی

مدیر امور مالی

۱ارتباط ۱۱مهارت
تهران | تهران
امور مالی شرکت
شرکت رادین
کارشناسی دانشگاه دامغان
تحصیلات
دانشگاه دامغان
۱۳۸۵ - ۱۳۸۸
کارشناسی حسابداری
تجارب کاری
۱۳۹۵ اکنون
امور مالی شرکت
شرکت رادین
۱۳۸۹ - ۱۳۹۵
مدیر حسابداری
آتیه سازان با دوام
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات