محمود دریائی زاده

محمود دریائی زاده

کارشناسی مهندسی برق الکترونیک

۳۹ارتباط ۱۰مهارت
خوزستان | اهواز
مسئولیت خرید قطعات الکترونیکی
شرکت فنی مهندسی پیمان تحکیم
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی دزفول
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی دزفول
۱۳۹۱ - ۱۳۹۵
کارشناسی مهندسی برق الکترونیک
تجارب کاری
۱۳۹۵ - ۱۳۹۵
مسئولیت خرید قطعات الکترونیکی
شرکت فنی مهندسی پیمان تحکیم
پروژه‌ها
۱۳۹۵
پروژه برق اتوماتیک کارواش اتومات به وسیله plc
مسئولیت خرید قطعات الکترونیکی در شرکت فنی مهندسی پیمان تحکیم
مهارت ها
| ۱۳نفر
جواد شکوریابوالفضل حیدریآرش آقاطهرانیآرش ادیبیبهنام پاشا زانوس
| ۱۳نفر
جواد شکوریابوالفضل حیدریآرش آقاطهرانیآرش ادیبیبتسابه یوسفی
| ۱۳نفر
جواد شکوریابوالفضل حیدریآرش آقاطهرانیآرش ادیبیآرسو آرسو
| ۱۲نفر
جواد شکوریابوالفضل حیدریآرش آقاطهرانیآرش ادیبی
| ۱۲نفر
جواد شکوریابوالفضل حیدریآرش آقاطهرانیآرش ادیبیبهنام پاشا زانوس
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
دوره های آموزشی
رباتیک مقدماتی
درجه کارشناسی مهندسی برق الکترونیک از دانشگاه آزاد اسلامی دزفول
توضیحات