مهسا لشکری

مهسا لشکری

کارشناسی ارشد مهندسی فضای سبز محیط زیست

۱۵ارتباط ۱مهارت
تهران | تهران
کارشناسی ارشد دانشگاه تهران
تحصیلات
دانشگاه تهران
۱۳۹۳ اکنون
کارشناسی ارشد مهندسی فضای سبز محیط زیست
مهارت ها
زبان ها
ترکی استانبولی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات