محمد نامدار

محمد نامدار

کارشناسی مهندسی شیمی

۲۳ارتباط ۴مهارت
فارس | شیراز
کارآموز
پتروشیمی شیراز
کارشناسی دانشگاه کردستان
تحصیلات
دانشگاه کردستان
۱۳۸۹ - ۱۳۹۳
کارشناسی مهندسی شیمی
مدارک و گواهی‌نامه ها
مدرک کارشناسی,مهندسی شیمی
دانشگاه کردستان
piping
موسسه آموزش عالی آزاد نگاره
PSM&safety principles in oil,gas and petrochemical industries
نروژCCPL
an introduction to HSE&HSE-MS
نروژCCPL
تجارب کاری
۱۳۹۲ - ۱۳۹۲
کارآموز
پتروشیمی شیراز
واحد اسید نیتریک
۱۳۹۱ اکنون
مدیر تدارکات
ساخت ماشین های شیمیایی
پروژه‌ها
۱۳۹۵ - ۱۳۹۵
قطار شهری شیراز
۱۳۹۲ - ۱۳۹۲
واحد تولید اسید نیتریک
کارآموز در پتروشیمی شیراز
پروژه‌ها
۱۳۹۳-۰۶
Thermoelectric materials
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
دوره های آموزشی
Piping
کارآموز در پتروشیمی شیراز
PSM
کارآموز در پتروشیمی شیراز
HSE
کارآموز در پتروشیمی شیراز
توضیحات
خلاق