مرتضی پارسا

مرتضی پارسا

کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک جامدات

۰ارتباط ۱۱مهارت
اصفهان | خمینی شهر
کارفرما
لیزر پارسا
کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی اصفهان
تحصیلات
دانشگاه صنعتی اصفهان
۱۳۸۹ - ۱۳۹۱
کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک جامدات
تجارب کاری
۱۳۹۳ اکنون
کارفرما
لیزر پارسا
مهارت ها
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات