مهدی اعلایی

مهدی اعلایی

کارشناسی ارشد مکانیک تبدیل انرژی

۲۳ارتباط ۷مهارت
زنجان | ابهر
مدرس
دانشگاه ازاد هیدج
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی تاکستان
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی تاکستان
۱۳۹۰ - ۱۳۹۲
کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک  تبدیل انرژی
تجارب کاری
۱۳۹۰ اکنون
مدرس
دانشگاه ازاد هیدج
۱۳۸۹ اکنون
مسئول آزمایشگاهها و کارگاهها
دانشگاه آزاد هیدج
۱۳۸۰ اکنون
مدیر فنی و حرفه ای
فنی و حرفه ای فنون گستر
۱۳۸۰ اکنون
مدرس و مدیر گروه مکانیک
مجتمع آموزشی فنون گستر
۱۳۸۰ اکنون
مشاوره رشته های فنی و مهندسی
مرکز مشاوره فنون گستر
مهارت ها
| ۹نفر
مصطفی خوئینیبهنام پاشا زانوسسید مجتبی اظهر نیاریسیدنوید موسوی
| ۷نفر
مصطفی خوئینیسید مجتبی اظهر نیاریسیدنوید موسوی
| ۶نفر
مصطفی خوئینیسید مجتبی اظهر نیاریسیدنوید موسوی
| ۶نفر
مصطفی خوئینیبهنام پاشا زانوسسید مجتبی اظهر نیاریسیدنوید موسوی
مصطفی خوئینیبهنام پاشا زانوسسید مجتبی اظهر نیاریسیدنوید موسوی
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
ترکی استانبولی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات