علیرضا علیزاده

علیرضا علیزاده

کارشناسی کشاورزی اصلاح نباتات

۵۰ارتباط ۳مهارت
تهران | تهران
سردبیر مجله
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
کارشناسی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
تحصیلات
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
۱۳۹۲ اکنون
کارشناسی کشاورزی اصلاح نباتات
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۹۵
گواهی شرکت در کارگاه Qtl mapping
انجمن ژنتیک ایران
۱۳۹۳
روزنامه نگاری و مقاله نویسی
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
۱۳۹۳
spss
علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
تجارب کاری
۱۳۹۳ - ۱۳۹۴
سردبیر مجله
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
۱۳۹۳ اکنون
مجری نمایش
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
۱۳۹۳ اکنون
آزمایش کننده
علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
تنوع ژنتیکی
مهارت ها
| ۲۶نفر
آرش اسماعیلیشیما شیمامهرشاد نظرپورمحمد قبادیمحمد حسن پور
| ۲۴نفر
آرش اسماعیلیشیما شیمامهرشاد نظرپورمحمد حسن پورنوید میرزایی
| ۲۳نفر
آرش اسماعیلیشیما شیمامهرشاد نظرپورمحمد حسن پورنوید میرزایی
زبان ها
آذری | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
ترکی استانبولی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات
عضو انجمن ژنتیک ایران
صاحب امتیاز و سردبیر نشریه دانشجویی
عضو هسته تشکیل دهنده انجمن علمی
اماده همکاری با شرکتها و سازمانهای مربوط به اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی گیاهی