شکرالله پارسامهر

شکرالله پارسامهر

کارشناسی ارشد مددکاری اجتماعی

۳ارتباط ۷مهارت
سیستان و بلوچستان | زهک
کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی
تحصیلات
دانشگاه علامه طباطبایی
۱۳۹۱ - ۱۳۹۳
کارشناسی ارشد مددکاری اجتماعی
دانشگاه زابل
۱۳۸۱ - ۱۳۸۶
کارشناسی زیست شناسی
مهارت ها
| ۱نفر
Farzaneh Bazzi
| ۱نفر
Farzaneh Bazzi
| ۱نفر
Farzaneh Bazzi
| ۱نفر
Farzaneh Bazzi
| ۱نفر
Farzaneh Bazzi
| ۱نفر
Farzaneh Bazzi
زبان ها
اردو | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
عربی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات