سمیه محمدی

سمیه محمدی

کارمند

۰ارتباط ۹مهارت
تهران | تهران
حسابدار
شرکت مخابراتی
کارشناسی موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی سوره تهران
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی سوره تهران
۱۳۹۰ - ۱۳۹۴
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۹۶
حسابداری مقدماتی
آذین ارقام آراد
۱۳۹۶
حسابداری پیشرفته
آذین ارقام آراد
۱۳۹۶
نرم افزار هلو
آذین ارقام آراد
تجارب کاری
۱۳۹۶ اکنون
حسابدار
شرکت مخابراتی
شرکت پیمانکار همراه اول
۱۳۹۵ - ۱۳۹۵
مسئول پذیرش
کلینیک درمانی نسخه
زبان ها
آذری | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
انگلیسی | مبتدی
توانایی خواندن متون ابتدایی
عربی | مبتدی
توانایی خواندن متون ابتدایی
توضیحات