صابر ایزدی

صابر ایزدی

کارشناسی کشاورزی زراعت

۰ارتباط ۷مهارت
تهران | تهران
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه
۱۳۸۰ - ۱۳۸۵
کارشناسی کشاورزی زراعت
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
آذری | مبتدی
توانایی خواندن متون ابتدایی
توضیحات